Algemene Voorwaarden

Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van L-carnitine.nl en op alle (afnemers van producten van L-carnitine.nl) gesloten overeenkomsten.
1.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
1.3 Identiteit

L-carnitine.nl is onderdeel van:
Centillion VOF
Haarlemmerweg 10A
1014 BE Amsterdam

KVK: 01165116
BTW-identificatienummer: NL821394071B01
2. Bestellen & totstandkomen overeenkomst
2.1 Alle uitingen van L-carnitine.nl op de website gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
2.2 Bestellingen kunnen via de website L-carnitine.nl (http://www.l-carnitine.nl) worden geplaatst.
2.3 L-carnitine.nl behoudt zich het recht voor bestellingen onder een minimum bestelbedrag te weigeren dan wel voor deze bestellingen een toeslag te rekenen.
2.4 Indien acceptatie van een bestelling van een bepaald artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal L-carnitine.nl in overleg met de afnemer trachten een qua prijs en kwaliteit vergelijkbaar artikel te leveren. De bestelling zal na overeenstemming in aangepaste vorm worden geaccepteerd.
2.5 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat L-carnitine.nl de bestelling heeft geaccepteerd.
3. Prijzen
3.1 De prijzen op de websites van L-carnitine.nl zijn de actuele prijzen inclusief BTW.
3.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is L-carnitine.nl bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
3.3 Alle verzendkosten zijn inclusief kosten van verpakking en vervoer tenzij anders vermeld staat. Per bestelling wordt, afhankelijk van de wijze van betaling, eenmalig een op de websites vermelde bijdrage in de verzendkosten in rekening gebracht. .
4. Levering
4.1 L-carnitine.nl bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien de afnemer bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor zijn rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven afhaalpunt of straatadres van de afnemer afgeleverd.
4.2 L-carnitine.nl levert de bestelling met bekwame spoed af. Bij vertraging in de aflevering van de hele bestelling of een deel daarvan verzendt L-carnitine.nl uiterlijk binnen drie weken na de acceptatie van de bestelling een bericht. Afnemer heeft dan het recht om uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van het vertragingsbericht de bestelling, voor zover vertraagd, zonder kosten te annuleren.
4.3 L-carnitine.nl behoudt zich het recht voor de bestelling in gedeelten af te leveren. Aan deelleveringen of nalevering zijn geen extra kosten verbonden.
4.4 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. De afnemer is gehouden dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. Alsdan wordt de levering eventueel op kosten van L-carnitine.nl aangevuld of opnieuw gedaan.
5. Betaling
5.1 Betaling geschiedt per iDeal of PayPal. In overleg tussen afnemer en L-carnitine.nl kan een andere wijze van betaling worden afgesproken.
6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van L-carnitine.nl, totdat aan alle (betalings) verplichtingen is voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.
7. Retourrecht
7.1 De afnemer heeft het recht door L-carnitine.nl geleverde artikelen binnen tien werkdagen na ontvangst te retourneren in originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur. Opgave van reden is niet noodzakelijk.
7.2 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet L-carnitine.nl de betaalde prijs, met uitzondering van de verzendkosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen.
7.3 Wanneer de door L-carnitine.nl afgeleverde artikelen niet binnen de “zichttermijn” van artikel 7.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.
8. Garantie
8.1 L-carnitine.nl garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende 1 jaar na aflevering.
8.2 Garantie-aanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij L-carnitine.nl worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.
8.3 Deze garantie houdt in dat indien aan de in 8.2 gestelde voorwaarden is voldaan, L-carnitine.nl het artikel kosteloos repareert of vervangt (ter keuze van L-carnitine.nl). Deze garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke (bouwkundige e.d.) voorzieningen.
8.4 Deze garantie is niet van toepassing indien: het artikel of apparaat bij terugzending onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade; wijzigingen aan het artikel of apparaat zijn aangebracht; sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing; het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid; sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.; L-carnitine.nl niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.
8.5 L-carnitine.nl kan in geen gevallen aansprakelijk worden gesteld indien er door gebruik van aangeschaft artikel schade aan uw apparatuur, of enige andere schade ontstaat.
9. Persoonsgegevens
9.1 Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van L-carnitine.nl opgeslagen om de bestellingen te verwerken en zullen niet aan derden verstrekt worden.
10. Aansprakelijkheid
10.1 De aansprakelijkheid van L-carnitine.nl met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 8 geregelde garantie.
10.2 L-carnitine.nl is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten op de website, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
10.3 Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van L-carnitine.nl beperkt tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de terzake verzonden factuur.
11. Informatievoorziening
11.1 De afnemer is zelf verantwoordelijk voor doorlezen en het desgewenst uitprinten of opslaan van de voorwaarden.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes